Giới thiệu

Với sứ mệnh của mình trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, 3D Top đáp ứng nhu cầu giải pháp trọn gói của Quý khách về lĩnh vực số hoá dữ liệu 3D. Đến với 3D Top, Quý khách đã thực sự đến với địa chỉ đáng tin cậy cho việc:
  - Sao chép mẫu (Scan 3D)
  - Thiết kế ngược
  - Thiết kế máy
  - Phục hồi chi tiết máy phục vụ cho sửa chữa
  - Đo kiểm chi tiết, các hệ thống máy móc phằng phương pháp 3D
  - Thiết kế sản phẩm 
  - Cải tiến các mẫu sản phẩm...
3D Top đáp ứng nhu cầu giải pháp trọn gói của Quý khách về lĩnh vực số hoá dữ liệu 3D. Đến với 3D TOP là địa chỉ đáng tin cậy.

 

Scan 3D - Thiết kế ngược đồ chơi xe :

 

Sản phẩm nhựa  (Scan 3D - Thiết kế ngược) :

 

Lốc máy, chi tiết máy  (Scan 3D - Thiết kế ngược) :

Scan 3d tượng sắt nét không giới hạn kích thước :

 

 khuôn mẫu, phục hồi và sao chép (Scan 3D - Thiết kế ngược) :