Scan 3D chi tiết tàu thủy

Yêu cầu sao chép chi tiết đã bị hư hỏng để chuyển quan CNC gia công chi tiết mới phục vụ cho quá trình sửa chữa tàu thủy

Nhận mẫu:

Phương án scan 3D: dán điểm

Kết quả Scan 3D và chuyển qua bộ phận thiết kế ngược:

 

 

Bài viết khác